KONTAKTSIDE
Krisesenteret for Haugesund & omegn, Tlf: 52 72 98 84 hele døgnet
Forside     Om oss     Ideologi     Støttekontakter     Informasjonsvirksomhet

Om oss


Krisesenteret for Haugesund & omegn har åpent hele døgnet. Vi har beredskap 24 timer i døgnet; en vesentlig forutsetning for å kunne yte hjelp i akuttsituasjoner.

Sosialkontoret

Krisesenteret tar kontakt med sosialkontoret i kvinnens hjemkommune dersom kvinnen trenger økonomisk eller annen hjelp. Vi har et meget godt samarbeide med sosialkontorene, og vår gode kontakt med kuratorene bidrar til at mange problemer kan bli løst på en enkel og effektiv måte. Sosialkontorene henviser ved behov kvinner til oss.

Barnevernstjenesten

Krisesenterets medlemmer og ansatte har en avtalt taushetsplikt, og har ikke meldeplikt til barnevernet. Fra 1.7.06 ble vår opplysningsrett til barnevernet endret til opplysningsplikt. (Ny bestemmelse i barnevernsloven § 6-4-a. Krisesenteret har mulighet for uformell kontakt og veiledning.

Familievernkontoret

Krisesenteret kontakter familievernkontoret når kvinnen ønsker det, og mange kvinner blir henvist dit.

Politi

Samarbeidet med politi og lensmannsetat er veldig bra. Både beboere, vakter og ansatte får raskt hjelp ved behov. Politiet bistår kvinnene når de må hente klær etc. i hjemmet.

Antallet kvinner som anmelder mishandling øker årlig.

Advokat

De fleste kvinnene som kommer til senteret har behov for advokathjelp. De advokater vi kontakter er også behjelpelige med å svare på generelle spørsmål fra Krisesenteret.

Prest / Kirken

Prest kontaktes ved behov, når kvinnen ønsker det.

Legevakt og lege

Enkelte kvinner blir henvist til Krisesenteret etter behandling hos lege. Mange kvinner oppsøker lege under oppholdet på senteret grunnet fysiske eller psykiske plager etter mishandling. En god del kvinner (og menn) søker hjelp ved Krisesenteret fordi de har store psykiske problemer og ikke fordi de er mishandlet fysisk eller psykisk. Krisesenteret er ikke et behandlingssted, og må derfor henvise videre til lege eller sykehus.

Asyl

Krisesenteret gir ikke asyl til kvinner som har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse. Det er mishandling, fysisk eller psykisk, som er grunnlaget for opphold på senteret.

Incest

Ved spørsmål som vedrører incest henvises til støttesenter mot incest.

Rusmisbrukere

Krisesenteret kan ikke gi botilbud til rusmisbrukere, all bruk av rusmidler er forbudt på senteret. Påvirkede nye brukere avvises i utgangspunktet ikke, men kvinner som bruker rusmidler på senteret (eller møter påvirket flere ganger), må flytte ut.

Oppfølging

Kvinner som har bodd på senteret har tilbud om oppfølging, både ved besøk på senteret og ved telefonsamtaler.